Betalingsvoorwaarden

Op alle betalingen aan Dokter Van Tilborgh zijn de betalingsvoorwaarden van de VHAN van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 27 juli 2006 onder nummer 180/2006. Onderstaand vindt u deze betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de arts voor homeopathie ( kortweg de arts) en de patiŽnt inzake het consult en in het algemeen al hetgeen door of namens de arts wordt verricht, verstrekt en geleverd en wordt berekend aan de patiŽnt. Op al  deze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

2. De arts dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1. aan de patiŽnt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie na afloop van het consult contant of per pinbetaling te worden voldaan.

3. Indien de patiŽnt het verschuldigde bedrag niet contant betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.

4. Indien de patiŽnt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiŽnt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de arts de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.

5. Indien de patiŽnt het versschuldige bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.

6. Indien de patiŽnt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiŽnt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan of dat anders onverwijld tot incasso van de vordering zal worden overgegaan. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.

7. Indien de patiŽnt ook niet op de aanmaning reageer, wordt de inning van het verschuldigde bedrag uit handen gegeven en tot incasso overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiŽnt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente (ad 1% per maand) over het verschuldigde bedrag.

8. Het staat de arts vrij om in goed overleg met de patiŽnt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.